400-900-4166
TRC是全球生产研究用复杂有机化学品的先驱,客户包括生物技术企业,制药和诊断产品公司,特殊化学品生产商以及医院、大学和研究机构的研究所等。TRC是一家来自于加拿大多伦多的著名化学企业,成立于1982年。TRC可提供数万种有机化学品用于科学研究。TRC拥有多领域的化学专业技术,包括碳水化合物化学,芳香烃化学,硝化物,硫酸和硫化学以及放射同位素和稳定同位素标记化学等。
产品编号 CAS号 产品名称 规格 分子式 购物车
K100035 17650-84-9 莰菲醇-3-O-芸香糖苷, 50mg C₂₇H₃₀O₁₅
N445000 487-19-4 β-Nicotyrine, 100mg C₁₀H₁₀N₂
N757010 66148-18-3 (R,S)-Nornicotine-d4, 50mg C₉H₈D₄N₂
F792590 25020-13-7 Fructose-histidine, 10mg C₁₂H₁₉N₃O₇
B399328-25mg 32190-42-4 2,2′-联吡啶-d8, 25mg C₁₀H₈N₂
Z701522 Zymosterol-d6, - C27H38D6O
B404800 5463-64-9 4,4'-双(4-氨基-1-萘基偶氮)-2,2'-芪二磺酸, - C₃₄H₂₆N₆O₆S₂
Z701500 1246833-58-8 trans-Clopenthixol, - C₂₆H₃₁ClN₂O₅S
V634510 紫黄素(Mixture of Diastereomers), - C40H56O4
Z701502 1246833-97-5 Zuclopenthixol, - C₂₆H₂₇D₄ClN₂O₅S
Z701530 566-97-2 Zymostenol, - C₂₇H₄₆O
Z700902 Zotepine-d6, - C18H12D6ClNOS
Z700872 rac Zosuquidar-d5 Trihydrochloride, - C32H29D5Cl3F2N3O2
Z700922 1794760-54-5 Zoxamide-d5, - C₁₄H₁₁D₅Cl₃NO₂
Z700802 Zotarolimus-d3, - C52H76D3N5O12
Z700900 26615-21-4 佐替平, - C₁₈H₁₈ClNOS
Z639015 868622-23-5 Zolmitriptan, - C₁₉H₂₆ClN₃O₄
Z700502 1215518-83-4 Zopiclone-d8, - C₁₇H₉D₈ClN₆O₃
Z700015 1217201-89-2 (N’-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, - C₁₁H₁₃N₃O₃S
Z675010 75871-31-7 Zomepirac Acyl-O-β-D-glucuronide, - C₂₁H₂₂ClNO₉
//www.natyahasta.com/products/350/?page={0}
伟徳体育app入口
沪ICP备18007380号-1
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
危险品化学品经营许可证
Baidu
map